Обявление за инвестиционно предложение

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

за инвестиционно предложение

от „Строй-Спед” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Черковна“ 31, ет.1, ЕИК 200440539, ИН по ДДС BG200440539

Пълен пощенски адрес за кореспонденция:  град Девня, Промишлена зона ЮГ, база СТРОЙ-СПЕД  АД

Телефон, факс и ел. поща (еmail):  0889 303 568; stroi-sped@mbox.digsys.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата  възложител:   ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ  –  Изпълнителен директор

Лице за контакти:   ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ , тел. за контакти: 0889303568

                                             О Б Я В Я В А М Е, че „Строй-Спед” АД

има следното инвестиционно предложение:

Монтаж на 2бр. газоколонки, 2бр. компресорни модули и израждане на инсталационен канал и стоманобетонна площадка за оборудването – за зареждане на товарни автомобили с компресиран природен газ от платформи с батерии от бутилки в УПИ VII-226,570, кв. 1, (ПИ 20482.505.670 по к.к. на гр. Девня)

Етап I – Монтаж на компресорен модул 1, газоколонка 1, инсталационен канал и стоманобетонна площадка

Етап II – Монтаж на компресорен модул 2 и газоколонка 2

ОБЕКТ: „Строй-Спед” АД, Девня

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Предмет на настоящия проект е изграждане на инсталация за зареждане на товарни автомобили, състояща се от:

–          Модулен компресорен агрегат – 2бр.;

–          Буферен обем – 2бр.;

–          Колонка за зареждане – 2бр.;

–          Платформа – батерии от бутилки;

–          Охлаждащ модул – 2бр.;

–          Спомагателни съоръжения, тръбопроводи, арматура и др.

Транспортирането и съхраняването на КПГ(компресиран природен газ) се извършва със специализиран транспорт (платформи за батерии от бутилки за КПГ). Батериите от бутилки (КПГ) се ситуират съобразно чертежа на открито, на специално предвидена площадка.

Инсталацията е предназначена за зареждане на товарни автомобили с компресиран природен газ.

Газовото стопанство, от което се осъществява зареждането се състои от транспортируеми модули за метан, платформа – система с батерии от бутилки, неподвижно закрепени, 2 броя работни и възможност за присъединяване на трета при смяна. Модула представлява батерия от бутилки със сгъстен газ монтирани на обща метална рамка, в  които последователно са свързани и обединени 114 бр. бутилки х90л., като от всички бутилки се черпи едновременно. Площадката, на която ще се стационира платформата е на отстояние 42,5 м от най-близката сграда(отговаря на чл.135, от наредба 6/24.11.2004г). Модулите ще бъдат разположени стационарно на бетонна площадка, съществуваща,  намираща се под неизползваем  кранов  път.

Площадката за стациониране на платформите се защитава( съгласно чл. 635 от Наредба Iз-1971) посредством стоманобетонни стени с дебелина в най-тясната им част от 0,3 m и с височина 3,5 m.

Модулите са заземени и  защитени от пряко попадение на мълния, поставени  са на метална рама с необходимата товароносимост, която се свързва към новоизградена заземителна инсталация. Разработена е мълниезащита, окриваща периметъра на платформите.

Газоснабдителната станция ще работи по схема ‘’бързо’’ пълнене на автомобилите посредством модулен компресорен агрегат с модул за охлаждане и бутилкова група – буфер. Компресорния агрегат е с входящо налягане 30-200bar,с производителност 2400нм3/час, с един вертикален цилиндър.

 Буферния обем се състои от 12 броя бутилки с обем 80л и служи за съхранение на 250 нм3 природен газ при налягане до 220 bar, която служи и като изходящ буфер за гасене на пулсациите при работата на компресораи за отсраняване на кондензата от постъпващия в компресора природен газ. Компресорния агрегат и буферния обем са разположени в контейнер – доставка, върху новоизградена стоманобетонна площадка.

На входа в компресора е монтиран газов филтър, чрез който газът се очиства от механични примеси. В газовия компресор налягането на природния газ се повишавана две степени до 25 МPa, след което газът постъпва в бутилковите акумулиращи групи. След бутилковите групи сгъстеният природен газ излиза по два вътрешни отделни газопровода. На газопровода за високо налягане е монтиран регулатор за налягане, който намалява налягането на газа от 25MPa на 22МPa. След това по газопроводи компресираният газ се подава към газоколонката за зареждане на камиони.

Газоколонката е одобрено, сертифицирано съоръжение. Тя е окомплектована с гъвкави зареждащи маркучи за високо налягане, снабдени с накрайници за свърване , чрез които се осъществява свързването с автомобилните газови уредби. Накрайниците на газоколконки са тип DWP, DPGN с максимален дебит 10 кг/мин.

Между колонките и компресорния модул се изгражда стоманобетонен канал за монтаж на тръбопроводите, покрит с метални решетки

Площадката, на която ще се монтират съоръженията е част от имот, който е заграден с ограда, с охрана и пропускателен режим, за предотвратяване достъп на външни лица до оборудването и газопроводите.

Газоколонката ще се монтира на отделно стоящ остров. Към газоколонката се предвижда двустранно подхождане на товарните автомобили.

На първи етап се изграждат бетоновите фундаменти на съоръженията, каналите за тръбопроводи, стоманобетонните стени на площадката на платформите, монтира се инсталация високо налягане за газовото стопанство и система от 1бр.: компресорен модул, колонка, буферен обем, охладител управление, както и електрическо захранване и комуникации, пожарно оборудване. На втори етап се монтира система от 1бр.: компресорен модул, колонка, буферен обем, охладител управление, както и електрическо захранване и комуникации, пожарно оборудване.

Бутилковата инсталация за природен газ се състои от две групи батерии от бутилки(всяка батерия с 16 бутилки КПГ) с единичен обем 10 260л воден обем и 2565м3 природен газ всяка и се ползват на ротационен принцип (пълно за празно) – на площадката има ситуирани две платформи и при изчерпване се заменя с пълна. Буферните обеми (2 броя) са с вместимост 250 м3. Специфичното тегло на компресирания природен газ е 0,717 кг/м3. Максималния общ обем на складирания газ при налягане 200bar е 5630м3 . Общо тегло на складирания природен газ на площадката  е  4 037кг (4,04т).

Бутилковата инсталация е проектирана в съответствие с изискванията на Наредбата за УБЕПРГСИУПГ, Глава шеста, Раздел І, чл. 135 от Наредба № 6 за ТПНПИПОСПСРДПГ и  Глава петнадесета, Раздел ХХІІ от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП.

Площадката на бутилковата инсталация е осигурена от неправомерен достъп на трети лица със защитната ограда на обекта.

Осветлението на площадката се осигурява от районно осветление, монтирано извън експлозивните зони.

На всяка бутилкова група се монтира автоматично действащо предпазно устройство, което да осигури изпускане на намиращия се във всяка една група бутилки природен газ при повишаване на температурата на стените им над 100°С.

Батериите от бутилки и ремаркетата, както и компресорните модули и колонките се защитават посредством мълниезащитна инсталация.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инсталацията е предназначена за зареждане на товарни автомобили с компресиран природен газ. Капацитетът на инсталацията е 800м3/ч. Ще бъде разположена на площ от около 0,5 дка(500м2). Не се изграждат нови пътища и подходи, използва се съществуваща бетонова площадка. Използва се съществуващо кабелно захранване, изграждат се нови електрически връзки към съоръженията. Изгражда се стоманобетонов канал с максимална дълбочина до 1 м и стоманобетонни стени.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други сгради и съоръжения. Няма необходимост от издаване на специални разрешителни.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства)

Строежа ще се реализира в УПИ VII-226,570, кв. 1, (ПИ 20482.505.670 по к.к. на гр. Девня).

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строителството ще се използват следните природни ресурси: бетон, стомана и вода.

По време на експлоатацията на обекта ще се използва природен газ.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

По време на строителството и експлоатацията не се очаква емитиране на вещества , при които се осъществява  или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква завишаване на нивата на емисии вредни вещества, които да окажат отрицателно въздействие върху атмосферния въздух в района.

По данни от експертни изчисления за аналогични обекти, през строително-монтажния период, въздействието на вредни вещества във въздуха ще бъде незначително в рамките на строителната площадка и на разстояние до 50-80 m от нея, с краткотрайно въздействие. Основните източници на замърсяване са строителната механизация и автотранспорта (при извършване на строително- монтажните работи въздухът се замърсява с прах и отработени газове от ДВГ на строителна механизация). Тези източници на замърсявания са неорганизирани.

По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на компонентите на околната среда.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

 През строително-монтажния  период ще се образуват строителни отпадъци. По време на експлоатацията на обекта ще се генерират смесени битови отпадъци от работниците на обекта. Не се очаква генерирането на  производствени отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

В следствие реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква генериране на отпадни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква наличие на опасни химични вещества на площадката на съоръжението. На площадката ще се съхранява компресиран природен газ, включен в списъка на Приложение №3 към ЗООС под №18. Общото количество, което ще се съхранява на площадката е 4,04тона.