Обявление за инвестиционно предложение

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

за инвестиционно предложение

от „Строй-Спед” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Черковна“ 31, ет.1, ЕИК 200440539, ИН по ДДС BG200440539

Пълен пощенски адрес за кореспонденция:  град Девня, Промишлена зона ЮГ, база СТРОЙ-СПЕД  АД

Телефон, факс и ел. поща (еmail):  0889 303 568; ...

Read more →

We are introducing our new web site

We are pleased to introduce our new web site. It was developed to make it easier for us to work with our company, giving you the opportunity to explore all the transport and service services we offer. We are happy to share your feedback on the new web site. Thank you!

Read more →