Настоящата информация се предоставя в изпълнение на чл.12, ал.4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), обн.ДВ бр.11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г.

В съответствие с разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН, чл.13, ал.1, в „Строй-Спед”АД е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали.

Подаване на сигнали по вътрешния канал и последващите действия по тях в „Срой-Спед”АД, се осъществява съгласно утвърдени от Управителя на дружеството „Правила за вътрешно подаване на сигнали  за нарушения и последващи действия по тях”(линк в приложенията).

По реда на тези Правила се разглеждат сигнали които отговарят едновременно на следните условия:

 1. Съдържат информация за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3 на тези Правила,
 2. Подадени са от физическо лице, с информация за нарушение станало му известна в някое от качествата по чл. 5 от същите Правила;

Сигналите, по реда на тези Правила се подават писмено или устно до служителя, отговарящ за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали в „Срой-Спед”АД, по някой от следните начини:

 1. Чрез електронна поща на адрес : radev@stroi-sped.com;
 2. Чрез пратка на адреса на „Строй-Спед”АД, Автобаза Девня, 9162, гр.Девня, Промишлена зона Юг, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“;
 3. Чрез кутия за подаване на сигнали поставена в офис сградата на „Строй-Спед”АД;
 4. Чрез телефон: 0897343827;
 5. Чрез лична среща с отговорния служител;

При подаване на писмен сигнал подателя може да използва Формуляра за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН, съгласно образеца, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Формулярът не е задължителен за попълване от сигнализиращото лица. В случай че то реши да го използва, лицето следва да попълни част І – V включително и да го подпише: при изпращане на формуляра по пощата – със саморъчен подпис; при изпращане чрез електронна поща – с квалифициран електронен подпис.

Формулярът може да бъде изтеглен от приложеният по-долу линк, или да бъде получен от отговорния  служител.

При подаване на писмен сигнал в свободна форма, същият следва да съдържа най-малко следните данни:

 1. Трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 2. Имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, в случай че сигналът се подава срещу конкретно лице;
 3. Конкретни данни за нарушението или за реална опасност, че може да бъде извършено; място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено; описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 4. Дата на подаване на сигнала;
 5. Подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя;

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

В случай, че сигналът не отговаря на изискванията на закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Всеки сигнал се проверява по отношение неговата допустимост и достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на чл.3 на Правилата за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и съдържанието на които не дава основание да се приемат за правдоподобни.

Сигнали съдържащи очевидно неверни и заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Не се образува производство по анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала, при наличието на условията по чл.6 на Правилата за вътрешно подаване на сигнали за нарушения.

Сигналите са обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл.31 и чл.32 от ЗЗЛПСПОИН.

 

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ЗА ПОСЛЕДАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ В „СТРОЙ-СПЕД” АД, ЕИК 200440539, ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ